- kontynuacja rozbudowy budynku miejscowego gimnazjum. Ukończono główne prace budowlane ( oddano tzw. surowy stan). Rozpoczęto prace tynkarskie (na zewnątrz i wewnątrz budynku).

- zakończenie prac remontowych odcinka ul. Wiejskiej ( remont po kanalizacji), w tym:

założono rury odwadniająco- spustowe do rowu głównego, położono krawężniki oraz nowe  „ dywaniki " asfaltowe .

- wyczyszczenie rowu głównego na odcinku ok. 1800 m (od NATEX - u  do kanału ULGA)
Prace zostały częściowo sfinansowane przez Starostwo Powiatowe.

- kontynuacja budowy chodnika na ul. Rogowskiej  ( wykonano 260 m)

- kontynuacja prac związanych z wymianą elektrycznej trakcji napowietrznej (ul. Polna i Nowa) Na ul. Nowej została zamontowana również nowa stacja transformatorowa.

- kolejne uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Zamontowano 8 nowych lamp - w tym 6 na ul. Polnej, 2 na ul. Nowej

- zabudowa studni chłonnej na terenie Wiejskiego Domu Kultury (odwodnienie również ul. Strażackiej)

- wymiana rurociągu odwadniającego część ul. Nowej i strefy przemysłowej

- wykonanie projektu i niezbędnej dokumentacji remontu  odcinka ul. Dworcowej
( od skrzyżowania na Kraskowcu  do posesji p. Młyńczyk - ok. 1100 m )

 - wydzielenie granic kolejnego odcinka drogi na ul. Gorzyckiej

- budowa 4 odcinków kolektora zrzutowego  do oczyszczalni Karkoszka II - dla ul. Dworcowej i Strażackiej

-  przygotowanie do odwodnienia części ul. Dworcowej  ( zakup „ korytek" )

-  utwardzenie łupkiem 3 odcinków  ul. Nowej :
    1) od pos ,P. Sitek do pos. P. Kuboń
    2) .łącznik z Karkoszką
    3) łącznik z ul. Rogowską

- wymiana 8 znaków drogowych

- zakup podkaszarki  do wykaszania trudnych poboczy, trawy wokół znaków , słupów itp.

- zakup słupków niezbędnych do oddzielenia boiska sportowego od widowni

- dwukrotne wykaszanie poboczy dróg gminnych

- pozimowe remonty nawierzchni dróg gminnych

Na bieżąco były również wykonywane różnego rodzaju prace porządkowe, remontowe zgłaszane przez mieszkańców sołectwa.

2008 r był także bogaty w imprezy,  które miały miejsce na terenie sołectwa. Część z nich już na stałe zapisała się w kalendarzu życia kulturalnego mieszkańców sołectwa.

Do nich należą przede wszystkim spotkania seniorów organizowane przez Radę Sołecką i WDK  -  wiosenne (po Swiętach Wielkanocnych) i spotkania opłatkowe.

W spotkaniach bierze udział każdorazowo od 150 do 180 osób.

Tradycją stał się również udział mieszkańców sołectwa w Sportowym Turnieju Miast i Gmin oraz dożynkach gminnych.

W dniu 3 maja w Czyżowicach  zorganizowano gminne obchody  rocznicy Konstytucji 3 Maja - ze złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą  poległych w obronie ojczyzny  mieszkańców oraz przemarszem przez wieś i okolicznościowym koncertem.

W minionym roku jubileusz  60 -cia istnienia obchodziło  czyżowickie Koło Gospodyń Wiejskich  oraz jubileusz 10- lecia  - zespół „ Czyżowianki". Uroczystości były połączone z Mszą Św. zaś w sali WDK odbyło się okolicznościowe spotkanie, na które zostały zaproszone wszystkie zasłużone członkinie Koła oraz przedstawiciele organizacji społecznych związanych z Kołem.

Z inicjatywy nowopowstałego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej  „Perspektywa" w Czyżowicach , członków Rady Sołeckiej oraz dyrekcji WDK zostały zorganizowane imprezy, które mam nadzieję w latach następnych rozwiną się i będą się cieszyć dużą popularnością wśród mieszkańców Czyżowic tj :

- festyn rodzinny „ Wesołe Czyżowice „  ( 21wrzesień)
- kiermasz świąteczny - ( 14 grudzień)
- wspólne przywitanie Nowego Roku przez mieszkańców sołectwa przy muszli koncertowej na terenie WDK ( przy muzyce i „koksiokach" ).

Za pomoc w wykonaniu w 2008 r na terenie sołectwa w/w prac oraz codzienną przychylność chciałbym podziękować przede wszystkim Wójtowi Gminy Panu Piotrowi Oslizło , Radzie Gminy z przewodniczącym - Panem Czesławem Zychmą , pracownikom Urzędu Gminy. Szczególne podziękowanie za współpracę i wyrozumiałość kieruję do wszystkich mieszkańców sołectwa Czyżowice i członków Rady Sołeckiej .

Jednocześnie z okazji NOWEGO ROKU pragnę wszystkim złożyć serdeczne życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz zrealizowania zamierzonych planów.

Serdeczne życzenia noworoczne w imieniu własnym i członków Rady Sołeckiej kieruję również do zespołu redakcyjnego gazety „ U NAS"- na czele z  Panem  Joachimem Władarzem.

                          Sołtys  Czyżowic - Marian Jureczka