• remont nawierzchni ul. Rogowskiej, w tym: położenie nowej nawierzchni asfaltowej i przebudowę chodnika
  • budowę bardzo potrzebnego ze względu na bezpieczeństwo pieszych odcinka chodnika łączącego Karkoszkę z Czyżowicami
  • rozpoczęcie budowy chodnika na ul. Gorzyckiej ( kontynuacja łącznie z remontem nawierzchni w b.r.)
  • ukończenie budowy odcinka ul. Dworcowej ( do linii PKP)  w tym położenie podkładu asfaltowego, warstwy ścieralnej. Prace te wiązały się z ogromnymi problemami organizacyjnymi, które jednak udało się pokonać.
  • wykonanie remontu odcinka ul. Nowej ( tj. łącznika z Karkoszką) w tym: część od mostka  łączącego z Karkoszką do posesji Pani Reclik wykorytowano , utwardzono dolomitem oraz wykopano i umocniono rów wokół drogi. W międzyczasie został przygotowany projekt i rozpoczęto też remont II odcinka – w kierunku ul. Wodzisławskiej. Z uwagi na pogarszające się warunki pogodowe na całym odcinku położono tylko warstwę podkładu asfaltowego. Właściwe asfaltowanie będzie wykonane zaraz na wiosnę.
  • naprawę  odcinka ul. Nowej  od posesji Państwa Sitek do skrzyżowania z kolejnym odcinkiem tejże ulicy prowadzącym w kierunku Kokoszyc.
  • realizację kolejnych prac związanych z remontem boiska sportowego : wykonano poszerzenie boiska, ułożono drenaż i murawę, zabudowano zbiornik na wodę,  oświetlenie, piłkochwyty za bramkami oraz rozebrano stare trybuny. Dalsze prace będą kontynuowane w miarę posiadania środków finansowych.

 

Ponadto :

W okresie wiosennym przeprowadzono na terenie sołectwa wszystkie niezbędne remonty pozimowe dróg gminnych i śródpolnych.

- wyczyszczono liczące się odcinki  rowów w tym ok. 600mb. przy ul. Gorzyckiej, naprawiono drenarkę przy jednej z pos. na ul. Dworcowej, udrożniono rowy na odcinku ul. Nowej.

- rozwiązano problem uciążliwego podtapiania posesji Państwa Androsz na ul. Nowej oraz Pani Anny Kajzerek na ul. Środkowej.

- rozpoczęto prace związane z wymianą trakcji napowietrznej w tym uzgodnienia z mieszkańcami i prace geodezyjne. Prace związane z wymianą trakcji mają być rozpoczęte w połowie roku.

 

Rada Sołecka wspólnie z byłym już niestety radnym Jerzym Rebesiem rozpoczęła zagospodarowywanie terenu obejmującego ok. 2,4 ha przeznaczonego na park dla mieszkańców Czyżowic. Przeprowadzono niezbędne prace geodezyjne, wyczyszczono okoliczny rów, założono nowy przepust pod ul. Parkową, ogrodzono część powierzchni.

Zadołowano kilkanaście drzew, które będą posadzone w miejsce wyciętych na modernizowanym boisku sportowym. Ogólnie właśnie park będzie służył mieszkańcom  do nasadzeń obligatoryjnych  po wycince drzew.

 

Ponadto na terenie sołectwa na bieżąco wykonano wiele prac porządkowych: wykaszanie poboczy, naprawa i malowanie znaków drogowych, wywóz śmieci z przystanków autobusowych, bieżące interwencje w przypadku np. podtapiania i innych szkód u mieszkańców.

Dla potrzeb rady sołeckiej zakupiono również komputer i drukarkę.

 

Korzystając z okazji serdecznie dziękuję wszystkim współpracującym a więc: członkom rady sołeckiej,  radnym, panom:  Wójtowi, Staroście Powiatowemu, pracownikom Urzędu Gminy Gorzyce, pracownikom PZD a przede wszystkim mieszkańcom Czyżowic za zrozumienie i wszelką pomoc.

 

Sołtys  Czyżowice

Marian Jureczka